Betingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Sportsbasics.com ejes og drives af Sportsbasics.com IVS (CVR 37546380) 

1. Kendskab til salgs- og leveringsbetingelserne
1.1
Ved at handle på Sportsbasics.com erklærer du at have læst og accepteret nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Såfremt du ikke kan acceptere nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal du straks afbryde dit køb hos Sportsbasics.com.

1.2
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle køb via Sportsbasics.com af streamede træningsøvelser, hvorved blandt andet forstås enkeltstående videoklip, pakker med flere videoklip og øvelser sat sammen samt varierende abonnementsformer med en tidsbegrænset adgang til al indhold på Sportsbasics.com mv. i elektronisk form, der i det følgende således samlet betegnes øvelser.

2. Ydelse og levering
2.1
Alle øvelser, der udbydes af Sportsbasics.com, udbydes efter aftale med rettighedshaverne. Køb og brug i overensstemmelse med nærværende salgs- og leveringsbetingelser er derfor fuldt lovlig.

2.2
For at kunne se og have adgang til øvelser udbudt af Sportsbasics.com i det valgte format, skal du have teknisk udstyr, der understøtter læsning og udskrift af formatet. Det er alene dit ansvar at sikre, at du er i besiddelse af udstyr, der understøtter det format, du har valgt.

2.3
For at Sportsbasics.com kan behandle din ordre, skal denne indeholde alle relevante oplysninger vedrørende dit køb. Ved afgivelse af ordre accepterer du samtidig, at Sportsbasics.com straks kan påbegynde levering af de bestilte øvelser på baggrund af de i ordren indeholdte informationer.

2.4
Adgang til købte øvelser sker ved, at give adgang til en af Sportsbasics.com drevet streamingserver. Her vil køberen via password have adgang til de til enhver tid købte antal øvelser.

2.5
Når du har gennemført betalingen for de øvelser eller det abonnement, du har købt på Sportsbasics.com, vil de købte øvelser være tilgængelige for streaming i det valgte format.

2.6
Umiddelbart efter at betalingen er gennemført, vil du modtage en e-mail indeholdende en ordrebekræftelse på de øvelser, du har købt på Sportsbasics.com

2.7
Du opfordres til at udskrive ordrebekræftelsen straks efter modtagelsen, da ordrebekræftelsen skal fremvises ved eventuel reklamation.

2.8
Du kan til hver en tid se en oversigt over de øvelser, du har købt på Sportsbasics.com på din personlige side (”Min Profil”).

2.9
Sportsbasics.com har intet ansvar for skader eller uheld opstået som følge af brugernes egen udførsel af de viste øvelser.

3. Rettigheder, herunder begrænset ret til kopiering
3.1
Alle øvelser, der er udbudt af Sportsbasics.com, er beskyttet bl.a. efter en eller flere af følgende: Ophavsretsloven, varemærkeloven, designloven, patentloven, brugsmodelloven, eller markedsføringsloven. Krænkelser af disse rettigheder er ulovlige og kan medføre erstatningskrav og straf.

3.2
Alle øvelser, der kan streames via Sportsbasics.com, kan afhængig af formatet være påført digitale brugsbegrænsninger, der blandt andet hindrer eller begrænser mulighederne for kopiering af de streamede filer.

3.3
Hvad enten du har købt et enkelt klip, eller du tilgår Sportsbasics.com via et abonnement må du ikke kopiere eller videredistribuere disse klip på nogen måde.

3.4
Nærværende aftale er at betragte som en dispositionsbegrænsende aftale i relation til Copy-Dans aftalelicens vedrørende undervisningsbrug og erhvervsmæssig brug. Du må derfor uanset eventuel aftale med Copy-Dan ikke dele heraf til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

4. Priser
4.1
Alle priser, der er anført på Sportsbasics.com, er opgivet i DKK (danske kroner) og er inklusive moms, betalingstransaktionsgebyrer, der er eller måtte bliver lagt oveni den angivne salgspris ved betaling med betalingskort samt andre afgifter.

4.2
Din brug af Sportsbasics.com, herunder køb af øvelser via Sportsbasics.com, kan være forbundet med yderligere omkostninger til tredjemand, herunder eksempelvis afgifter for datatransmission. Ligeledes kan anskaffelse eller licensering af teknisk udstyr og software være forbundet med yderligere udgifter. Det påhviler alene dig at afholde enhver sådan yderligere udgift forbundet med din brug af Sportsbasics.com eller de via Sportsbasics.com.

5. Behandling af kundeoplysninger
5.1
Når du bestiller øvelser på Sportsbasics.com, accepterer du samtidig, at vi registrerer dine oplysninger, så vi kan behandle din ordre korrekt og informere dig, hvis uforudsete problemer med leveringen skulle opstå.

5.2
Du kan altid kontakte Sportsbasics.com, såfremt der ønskes yderligere oplysninger om, hvilke data Sportsbasics.com behandler om dig, eller hvis oplysningerne ønskes slettet eller korrigeret. Det er dit ansvar at medvirke til, at de personlige oplysninger, som Sportsbasics.com har registreret om dig, til enhver tid er korrekte, og du skal hurtigst muligt underrette Sportsbasics.com, hvis du mener, at Sportsbasics.com har registreret forkerte oplysninger om dig.

5.3
Oplysninger vedrørende dine bestillinger opbevares i 5 år for at give dig mulighed for at følge, hvilke øvelser du har købt på Sportsbasics.com. Herefter slettes oplysningerne automatisk, medmindre oplysningerne fortsat er relevante for Sportsbasics.com, herunder eksempelvis hvis oplysningerne skal benyttes i forbindelse med behandlingen af en anden ordre eller reklamationer.

5.4
Såfremt du har accepteret dette, vil Sportsbasics.com løbende fremsende tilbud og andre nyheder til dig via den e-mail adresse du har angivet i forbindelse med dit køb hos Sportsbasics.com. Du kan til enhver tid frabede dig at modtage sådanne e-mails ved at følge den frameldingsprocedure, der er angivet i de e-mail du modtager fra Sportsbasics.com.

6. Betaling
6.1
På Sportsbasics.com kan du betale med følgende betalingskort: Dankort, internationale betalingskort, herunder bl.a. Visa kort og MasterCard.

6.2
Betaling med betalingskort finder sted via en sikker SSL forbindelse (Secure Socket Layer), der krypterer betalingsoplysningerne om dit kreditkort, mens de sendes til ePay, således at uvedkommende ikke kan få adgang til oplysningerne.

6.3
Oplysningerne bruges udelukkende til at opnå godkendelse af betalingen hos Nets (PBS), og Sportsbasics.com modtager eller registrerer ikke oplysninger om dit betalingskort.

6.4
Regler for abonnementsbetalinger – regelmæssige, gentagne træk på betalingskort:

Kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre
Kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre indtaster du ved betaling. Disse gemmes på en sikker måde, som er godkendt af Nets (PBS). Af sikkerhedsmæssige årsager kan de ikke blive vist igen, hverken på siden eller i e-mails. Det sikrer også, at informationerne ikke kan misbruges. Vi vil aldrig bede dig om at sende os disse oplysninger pr. e-mail, på papir, eller pr. telefon.

Kriterier for at gennemføre transaktioner med kortindehavers kortnummer
Ved din tilmelding accepterer du, at Sportsbasics.com må trække det aftalte medlemsbeløb periodevis i overensstemmelse med prisen på det valgte produkt og den valgte periode.

Kvittering for gentagne træk
Kvittering tilsendes på mail hver gang, der trækkes et beløb.

Kortindehavers ansvars- og hæftelsesforhold
Vær opmærksom på, at din indmeldelse er bindende fra det øjeblik, du første gang logger ind på medlemsområdet, og at du dermed er forpligtet til at betale det fulde beløb for hele den valgte medlemsperiode og efterfølgende perioder, medmindre du i mellemtiden melder dig ud, jvf regler for udmeldelse.

Procedure for fornyelse og sletning af kortnummer
Skulle det blive nødvendigt at skifte betalingskort, er det altid muligt at opdatere disse oplysninger på siden. Det sker under menupunktet ”Min profil”, når du er logget ind. Efter at du melder dig ud, og det skyldige beløb er fuldt betalt, kan du anmode om, at vi skal slette de oplysninger, der muliggør periodevise træk. Når medlemskabet udløber, slettes oplysningerne automatisk.

Procedure for opsigelse af abonnement
Du kan til enhver tid opsige dit abonnement, når du er logget ind. Under menupunktet ”Min profil” skal du klikke på ”Opsig abonnement”, hvorved gentagne træk på dit betalingskort bringes til ophør. Når medlemskabet udløber, slettes oplysningerne om dit betalingskort automatisk.

7. Fortrydelsesret
7.1
Det er alene forbrugere der er omfattet af forbrugeraftalelovens regler. For forbrugere gælder der følgende vedrørende fortrydelsesret:

7.2
Det fremgår af forbrugeraftaleloven, at du som udgangspunkt har 14 dages fortrydelsesret.

7.3
Ved vedtagelsen af salgs- og leveringsbetingelserne giver du tilladelse til at Sportsbasics.com kan  levere den eller de øvelser du har købt på Sportsbasics.com umiddelbart efter, at du har bestilt øvelsen og betalingen for øvelsen er gennemført.

7.4
Du skal være opmærksom på, at dette har den konsekvens at din fortrydelsesret ophører når øvelsen er transmitteret til din computer, og at du derefter ikke kan fortryde dit køb eller returnere øvelser til Sportsbasics.com.

8. Reklamation
8.1
Opdager du en teknisk fejl eller mangler ved en øvelse, som du har købt via Sportsbasics.com, skal du henvende dig til Sportsbasics.com´s kundesupport ([email protected]) hurtigst muligt, efter at du har konstateret den.

8.2
Såfremt en øvelse købt hos Sportsbasics.com viser sig at være behæftet med fejl eller mangler inden for 2 år efter levering, påtager Sportsbasics.com sig i rimeligt omfang at omlevere øvelsen. Er dette ikke muligt, eller skønner Sportsbasics.com ikke, at det er hensigtsmæssigt at foretage omlevering, har du krav på at få refunderet købesummen.

9. Ansvar og ansvarsbegrænsninger
9.1
Sportsbasics.com indestår for, at alle bestilte øvelser lever op til deres beskrivelser, samt at øvelserne leveres i det valgte format med de tekniske specifikationer, der måtte være angivet af Sportsbasics.com herfor.

9.2
Alle ordrer behandles på baggrund af de informationer, du har angivet i din ordre samt eventuelle andre informationer, som Sportsbasics.com har modtaget fra dig vedrørende en konkret ordre.

9.3
Sportsbasics.com påtager sig ikke noget ansvar for fejl eller mangler i ydelsen, som skyldes indholdet af informationer modtaget fra dig eller som skyldes dit tekniske udstyr, herunder fejl som skyldes fejl i forbindelse med din fremvisning af øvelsen.

9.4
Sportsbasics.com påtager sig ikke noget ansvar, udover hvad der fremgår af ovennævnte. Sportsbasics.com kan således i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader f.eks. som følge af ukorrekt gennemførsel af en given øvelse i træningssituationen.

9.5
Under ingen omstændigheder, herunder i de ovenstående tilfælde, kan Sportsbasics.com blive ansvarlig for tab, der skyldes nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer eller ødelæggelse/beskadigelser af data i disse systemer, uanset at det er Sportsbasics.com, der står for driften af systemerne, såfremt ovenstående begivenheder kan henføres til force majeure omstændigheder, herunder: (i) Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos Sportsbasics.com, (ii) Lovindgreb, (iii) Terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig eller naturkatastrofer, (iv) Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Sportsbasics.com selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Sportsbasics.com eller (v) Andre forhold og omstændigheder, som er uden for Sportsbasics.com´s kontro

10. Lovvalg og værneting
10.1
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er underkastet dansk ret og enhver tvist mellem dig og Sportsbasics.com, i anledning af køb hos Sportsbasics.com, skal afgøres ved retten i Hillerød, Danmark.

11. Kontakt til Sportsbasics.com
11.1
Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte vores kundesupport på e-mail: [email protected]

Med venlig hilsen
Sportsbasics.com IVS
Agertoften 18
DK-3400 Hillerød

[email protected]
CVR-nr: 37546380

Share This